Aanbevelingen - Werk

Mis à jour : 30 oct. 2020

Ons land kampt al een decennium met de laagste werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond van alle EU-lidstaten. De etnische kloof is in alle regio’s veel groter dan in de rest van Europa. Uit de diversiteitsbarometer “Werk” (2012) van Unia blijkt dat de arbeidsomstandigheden van mensen met een migratiegeschiedenis vaak minder voordelig zijn: ze zijn oververtegenwoordigd in deeltijdse, tijdelijke arbeid en in activiteitssectoren met moeilijke arbeidsvoorwaarden en lage verloning.

Bevoegdheidsniveau:


Aanbevelingen


📌 Er komt een meldingsplicht voor ambtenaren en publieke en private arbeidsbemiddelingsdiensten die met discriminatie worden geconfronteerd.

📌 De verschillende regeringen voeren reactieve en proactieve praktijktesten in de publieke en private sector, zonder klachten af te wachten. De arbeidsinspecties kunnen hiervoor derden inschakelen en zorgen voor een gepaste sanctie.

📌 Er komen toegankelijkere, laagdrempeligere en kosteloze procedures om buitenlandse diploma’s en elders verworven competenties (EVC) te laten erkennen.

📌 Werknemers zonder wettig verblijf die klacht indienen omwille van discriminatie worden beschermd, zoals voorzien in Artikel 13, punt 4, van de ‘Europese sanctierichtlijn voor werkgevers’.

📌 Alle overheden voeren slimme streefcijfers in voor alle ondervertegenwoordigde kansengroepen, ook personen met migratieachtergrond. Deze streefcijfers, die een evenredige participatie beogen, wordt toegepast op alle functieniveaus en diensten. Het behalen van de streefcijfers dient voorts een criterium te zijn bij de evaluatie van de leidinggevenden.

📌 Overheidsdiensten dienen het dragen van tekens van levensbeschouwelijk toebehoren toe te laten voor hun personeel, zowel in front- als backoffice functies.

📌 Om de gelijke toegang tot werk bij federale overheidsdiensten te verzekeren voor Belgen en niet-Belgen, wordt artikel 10 van de Belgische Grondwet herzien.

📌 Het voeren van een kwalitatief diversiteitsbeleid dient opgenomen te worden in de sociale criteria bij de toekenning van overheidsopdrachten.

📌 De overheid werkt positieve acties op maat van een bepaalde sector uit via sectorale CAO’s. Die bevatten slimme streefcijfers, op maat van de sectorale realiteit.

📌 De overheid stimuleert de ontwikkelingen van interprofessionele (of sectorale) non- discriminatie-CAO's die ingaan op non-discriminatie bij aanwerving en in de andere fases van het arbeidsproces,

Een gedetailleerde toelichting van alle aanbevelingen rond Werk vind je terug in hoofdstuk 15 van het memorandum, via onderstaande link.


43 vues0 commentaire