• Coalition NAPAR Coalitie

Aanbevelingen - Justitie: Diversiteit & COL13/2013

Mis à jour : sept. 25


Het juridische apparaat wordt diverser, zodat er meer mensen met een migratieachtergrond tewerkgesteld worden. Via verplichte vorming wordt de gevoeligheid voor racisme en discriminatie aangescherpt. Er komt een betere toepassing van COL13/2013

Het juridisch apparaat is een afspiegeling van de samenleving
  • Via gerichte rekrutering van kandidaten, streefcijfers, diversiteitsplannen en positieve actie worden meer mensen met een migratiegeschiedenis aangeworven bij justitie. Dit draagt bij tot een verscherpte aandacht voor de strijd tegen racisme. Hiertoe wordt een taskforce opgericht, onder meer met het College van Hoven en Rechtbanken, de Hoge Raad voor Justitie, de Cel gelijke Kansen van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de betrokken kansengroep.

  • De mogelijkheid wordt verkend om voorbehouden plaatsen en subquota te hanteren om kandidaten met migratieachtergrond die slagen op het examen van de gerechtelijke stages sneller te laten instromen. Er dient ook te worden bekeken of er secundaire instroomkanalen kunnen worden gecreëerd voor personen met migratieachtergrond, door het systeem van plaatsvervangende rechters te optimaliseren.

Betere toepassing en uitvoering van COL13/2013
  • De gemeenschappelijke omzendbrief COL13/2013 voorziet dat racisme als verzwarende omstandigheid kan aangeduid worden in pv’s. Vele klachten van racisme worden echter niet als dusdanig geregistreerd door politieagenten. Andere klachten, waarvoor racisme wel in het proces-verbaal opgenomen werd, worden geseponeerd, waardoor een klimaat van straffeloosheid ontstaat.

Maatregelen
  • Er wordt verder ingezet op vorming over COL13/2013. Deze is verplicht voor alle referentiemagistraten en ambtenaren (bij de politie en de bijzondere inspectiediensten). De vorming gaat in op de wet en op de socio-culturele context van de melders van discriminatie.

  • Er komt tegelijk een betere vorming over antidiscriminatie en antiracisme voor iedereen die in het justitieapparaat werkt, in overleg met het Instituut voor Gerechtelijke Vorming.

  • Binnen alle korpsen, rechtbanken en hoven en arrondissementen van het Openbaar Ministerie en van de politie worden referentiemagistraten en referentieambtenaren aangeduid.

  • De federale regering voert algemeen en duurzaam beleid zodat de kwaliteit van het werk van deze referentiepersonen niet afhangt van de individuele motivatie van de burgemeester, korpschef of referentiepersoon zelf: er komt een functieprofiel voor referentieambtenaren en magistraten zodat duidelijk is wat van hen wordt verwacht – naast verplichte vorming en regelmatige bijscholing. De aanwezigheid op deze vormingen en de goede opvolging van COL13/2013 vormen een onderdeel van de evaluatie van de verantwoordelijken..

Aanpak hoge seponeringscijfers
  • Ze voert een audit van de klachtbehandeling van racistische voorvallen bij de federale en lokale politie en justitie.

  • Het lopende onderzoek van de Koning Boudewijnstichting en Unia over de hoge seponeringscijfers van klachten van racisme wordt snel opgevolgd.

Ons volledig memorandum, een gedetailleerde versie van alle onderdelen en alle aanbevelingen is terug te vinden via onderstaande link.


Nous contacter

Pour en savoir plus sur notre travail, rejoindre la coalition, une demande d’interview, etc. contactez-nous via le formulaire suivant.

info@naparbelgium.org

  • Noir Twitter Icon